Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Polacy walczą z wynarodowieniem

Po upadku powstania styczniowego sytuacja Polaków skomplikowała się. Pomimo represji opór żywiołu polskiego nie osłabł. Frontem walki stały się szkoły, urzędy, wioski i miasta. Dzięki przemyślanej postawie polskiego społeczeństwa język i poczucie przynależności narodowej przetrwało. Udało się również utrzymać w polskich rękach majątek – ziemię, przedsiębiorstwa i domy. Z polityką…

Na bój, Polacy, na święty bój! Powstanie styczniowe 1863 roku

Przełom lat 50. i 60. XIX w. przyniósł zapowiedź liberalizacji polityki Rosji wobec ziem polskich. Osłabienie zaborcy dało impuls ruchowi konspiracyjnemu, który wkrótce rozpoczął przygotowania do powstania. Ożywienie nastrojów patriotycznych przejawiało się otwartym manifestowaniem przywiązania do wartości narodowych. W odpowiedzi na radykalizację nastrojów społecznych część ówczesnych, polskich elit politycznych opowiedziała…

Życie Polaków na emigracji

Upadek powstania listopadowego doprowadził do masowego exodusu uczestników insurekcji oraz ówczesnych elit, zarówno politycznych jak i artystycznych, a także naukowych. Podstawową przyczyną uchodźstwa był strach przed represjami okupanta rosyjskiego oraz dążenie do swobodnego wyrażania myśli i ekspresji artystycznej. Tworząc podstawy „nowego” życia emigranci nie pozostali jednak bierni. Aktywnie włączyli się…

Powstanie listopadowe 1830 roku

Decyzje Kongresu Wiedeńskiego względem Księstwa Warszawskiego położyły kres marzeniom o restytucji Rzeczypospolitej, która stanowiłaby element francuskiej hegemonii w Europie. Nowy podział ziem polskich był rodzajem kompromisu pomiędzy ówczesnymi potęgami europejskimi, a aspiracjami Polaków. Królestwo Polskie otrzymało stosunkowo szeroką autonomię, wraz z konstytucją, władzą państwową oraz armią. Gwarancją swobód była tu…

Ziemie polskie na przełomie XVIII i XIX wieku

W 1807 r. z ziem zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie. Przez niektórych, fakt ten oznaczał początek odbudowy państwowości polskiej. Jednak już po klęsce wielkiej armii Napoleona w wojnie z Rosją księstwo znalazło się pod okupacją, a w 1815 r. przestało istnieć. Decyzją Kongresu Wiedeńskiego z ziem byłego księstwa utworzono nowe…

Polacy walczą o niepodległość u boku Napoleona

Utrata przez Polskę niepodległości w 1795 r. jednych strąciła w nicość, innych natchnęła do walki. W ciągu XIX w., kolejne pokolenia Polaków próbowały wybić się na niezawisłość. I chociaż do wolności często prowadziły różne drogi, ostatecznie Polska odrodziła się jako państwo. Zadaniem edukacji historycznej jest ukazanie wysiłku kolejnych pokoleń Polaków…

Archiwum EDUSCO.PL – cz. 6 (ECHO Korfantowa nr 6/93)

Numer szósty pisma okazał się ostatnim. Tym bardziej warto do niego sięgnąć, by wspólnie z redaktorami zastanawiać się czy Korfantów stanie się miastem? Jako cytat wybrałem artykuł prezentujący wieś Rączka A.D. 1996. Zapraszam do lektury. Ponownie proszę o odzew osoby, które są w posiadaniu numeru trzeciego ECHA. Prezentacje. Rączka Mała…

slide

Rola wystawy w praktyce szkolnej

Działalność wystawiennicza jest jedną z najbardziej użytecznych i rozpowszechnionych metod oglądowych stosowanych w pracy z uczniami. Chcąc zdefiniować to pojecie, można przyjąć, że jest to zespół działań zmierzających do opracowania plastycznego ekspozycji materiału ilustracyjnego, w celu upowszechnienia określonych informacji i wartości zgodnych z założeniami podstawy programowej oraz strategią pracy szkoły….

Archiwum EDUSCO.PL – cz. 5 (ECHO Korfantowa nr 5/93)

Piąty numer ECHA został wydany już w 1993 r. Dziesięć stron. Znajdziecie w nim dwa wywiady: z ówczesnym wójtem Zdzisławem Martyną oraz z dyrektorem Fabryki Mebli – Ryszardem Sztangierem. Oprócz tego prezentacje: Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach i wsi Przydroże Małe. Ciekawy artykuł dotyczący wyników wyborów do Sejmu RP z 27…

Archiwum EDUSCO.PL – cz. 4 (ECHO Korfantowa nr 4/92)

Kolejna części Archiwum EDUSCO.PL przybliża czwarty numer Echa Korfantowa. Jako cytat gazety przedstawiam część artykułu prezentującego Szkołę Podstawową im. Wojska Polskiego A.D. 1992. Jednocześnie proszę o odzew osoby, które są w posiadaniu numeru trzeciego EK. Pozdrawiam i zapraszam do lektury. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WOJSKA POLSKIEGO W KORFANTOWIE Do SP w…