Europa w przededniu wybuchu drugiej wojny światowej. Cykl scenariuszy lekcji

Scenariusze lekcji przeznaczone są do wykorzystania w klasach pierwszych IV etapu kształcenia. Dotyczą zagadnień faszyzacji ustrojów europejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz powstania dyktatur: komunistycznej w ZSRR i faszystowskich we Włoszech i w Niemczech. Sytuacja ta w bezpośredni sposób zagrażała bezpieczeństwu Polski i w efekcie doprowadziła do wybuchu II wojny…

Ziemie polskie na przełomie XVIII i XIX wieku

W 1807 r. z ziem zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie. Przez niektórych, fakt ten oznaczał początek odbudowy państwowości polskiej. Jednak już po klęsce wielkiej armii Napoleona w wojnie z Rosją księstwo znalazło się pod okupacją, a w 1815 r. przestało istnieć. Decyzją Kongresu Wiedeńskiego z ziem byłego księstwa utworzono nowe…

Polacy walczą o niepodległość u boku Napoleona

Utrata przez Polskę niepodległości w 1795 r. jednych strąciła w nicość, innych natchnęła do walki. W ciągu XIX w., kolejne pokolenia Polaków próbowały wybić się na niezawisłość. I chociaż do wolności często prowadziły różne drogi, ostatecznie Polska odrodziła się jako państwo. Zadaniem edukacji historycznej jest ukazanie wysiłku kolejnych pokoleń Polaków…